• Be patyčių konferencija 2024
  • Vaikų linijos Facebook puslapis
  • Vaikų linijos Instagram puslapis
  • Vaikų linijos Linkedin puslapis
  • Vaikų linijos Youtube kanalass
Pokalbiai internetu Vaikų linijoje
116 111 PAGALBA TELEFONU

Vaiko teisių apsaugos politika

Šiose gairėse paaiškinama, kokią atsakomybę „Vaikų linija“ prisiima siekdama apsaugoti vaikus ir paauglius, kurie bendrauja su darbuotojais ir savanoriais teikiant paslaugas ir vykdant „Vaikų linijos“ veiklą. Ši tvarka prieinama visiems darbuotojams Ir savanoriams. Visi nauji darbuotojai Ir savanoriai supažindinami su šiuo dokumentu.

Darbuotojų ir savanorių priėmimas

„Vaikų linija“, remiantis LR Vaiko teisių apsaugos įstatymo 30 straipsnio 4 punktu, ketinamų įdarbinti ar priimti savanorystei asmenų prašo pateikti iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro informaciją, kad asmuo nėra teistas už nusikaltimus, nurodytus šio straipsnio 1 punkte: nusikaltimus žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui, vaiko išnaudojimą pornografijai, pelnymąsi iš vaiko prostitucijos, vaiko įtraukimą į prostituciją ar disponavimą pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas arba asmuo pateikiamas kaip vaikas, vaiko pirkimą arba pardavimą, taip pat už kitus tyčinius sunkius ar labai sunkius nusikaltimus ar už analogiškas veikas, numatytas kitų valstybių baudžiamuosiuose įstatymuose.

Pranešimas apie pavojingą vaikui situaciją

„Vaikų linijos” darbuotojai dažnai dirba aplinkoje, kurioje būna vaikai, pavyzdžiui, mokykloje, ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. „Vaikų linijos” konsultantai taip pat bendrauja su vaikais teikdami emocinę paramą telefonu ar internetu. Tai gali lemti įsitraukimą į situacijas, kai įtariama ar paaiškėja pavojus vaikui dėl išnaudojimo ar patiriamo smurto. Tokiais atvejais„Vaikų linija“ glaudžiai bendradarbiauja su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pagalbos vaikams linija. Jei susiduriame su tokia situacija ar pokalbio metu paaiškėja, kad skambinančiajam (ar vaikui, dėl kurio skambinama) būtina papildoma pagalba, skambutis nukreipiamas tiesiogiai ar perduodama infomacija apie jį. „Vaikų linijos“ darbo metu pasitaiko skambučių, kai skambinantysis turi rimtų savižudybės ketinimų, kyla pavojus jo sveikatai ir/ar gyvybei. Pavojaus sveikatai ar/ir gyvybei atveju „Vaikų linijos“ konsultantai turi galimybę sujungti skambutį su Bendruoju pagalbos centru ir padėti iškviesti reikalingą pagalbą. Jeigu „Vaikų linijos” darbuotojui ar savanoriui lankantis ugdymo įstaigoje vaikas atskleidžia suicidinius ketinimus, šis turi nedelsiant pranešti ugdymo įstaigos administracijai.

Rėmimas

„Vaikų linija“ veikloms paramą gauna iš įvairių valstybinių, tarptautinių institucijų, verslo įmonių ir privačių asmenų. Šis bendradarbiavimas remiasi abipuse pagarba, o finansinė parama nesuteikia galimybės kontroliuoti „Vaikų linijos“ veiklas ir neturi įtakos „Vaikų linijos” etikos principams. Todėl svarbu, kad mūsų partneriai sutiktų su „Vaikų linijos“ vertybėmis, jų laikytųsi ir gerbtų. „Vaikų linija“ nebendradarbiauja su partneriais, pažeidžiančiais JT Vaiko teisių konvenciją, „Vaikų linijos“ etikos principus. „Vaikų linija“ nebendradarbiauja su partneriais, kurie gamina, parduoda, naudoja ar remia kitas kompanijas šiose pramonės šakose: ginklų, alkoholio, tabako, pornografijos, lažybų ar azartinių lošimų.

Išorinė komunikacija

Kai naudojama vizualinė medžiaga „Vaikų linijos” kanaluose skelbiant informaciją, pirmenybė teikiama simboliniams vaizdams, vaizduojantiems aplinką, nuotaikas ir situacijas be veidų, informacijos, kurią galima susieti su asmeniu ar vardu. „Vaikų linija” naudoja tik tuos vaizdus, kurių autorinės ir kitos susiję teisės tai leidžia. Jei kyla poreikis publikuoti nuotraukas su atpažįstamais asmenimis, visada prieš publikuojant turėtų būti susitarta su vaizduojamais asmenimis. Taip pat, jei asmuo yra jaunesnis nei 18 metų, reikalingas ir tėvų / globėjų patvirtinimas.

Numatytų taisyklių įgyvendinimas

Kiekvienas darbuotojas ir savanoris yra atsakingas už šių taisyklių laikymąsi. Vadovas yra atsakingas už stebėjimą, kad darbuotojai suprastų ir laikytųsi šių taisyklių, ir, jei reikia, peržiūrėtų galiojančias taisykles.
Start Typing
116 111