• Be patyčių konferencija 2024
  • Vaikų linijos Facebook puslapis
  • Vaikų linijos Instagram puslapis
  • Vaikų linijos Linkedin puslapis
  • Vaikų linijos Youtube kanalass
Pokalbiai internetu Vaikų linijoje
116 111 PAGALBA TELEFONU

Privatumo politika

Mums, viešajai įstaigai „Vaikų linija“(toliau – Įstaiga), labai svarbu, kad visi, o ypač vaikai, galėtų pasitikėti mūsų darbu ir gebėjimu apsaugoti asmens duomenis. Mes gerbiame ir saugome Jūsų privatumą bei užtikriname tinkamą visų gaunamų asmens duomenų tvarkymą. Net ir tais atvejais, kai nėra aišku, ar vaikų pateikta informacija leistų juos tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti, mes ją saugome taip, tarsi tai būtų asmens duomenys, siekdami užtikrinti aukštą vaikų apsaugos standartą.

1. Ką reiškia ši Privatumo politika?

Atsižvelgiant į atsakingą požiūrį į asmens duomenų tvarkymą, Įstaiga turi šią privatumo politiką (toliau – Privatumo politika), kurioje yra aprašytas Įstaigos požiūris į asmens duomenis, kaip laikomės galiojančių asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų. Toliau šioje Privatumo politikoje Jūs galite susipažinti, kaip Įstaiga tvarko Jūsų asmens duomenis, priklausomai nuo to, koks santykis su Jumis Įstaigą sieja.

Ši Privatumo politika taikoma visai informacijai, kurią mums pateikiate ir (arba) kurią mes renkame apie Jus, nesvarbu, ar Jūs esate vaikas, kuris naudojatės mūsų paslaugomis, ar paramos davėjas, konsultavimo ar kitų paslaugų teikėjas (fizinis asmuo ar juridinio asmens atstovas), mūsų organizuojamų renginių, konkursų dalyvis ar mūsų interneto svetainių (www.vaikulinija.lt, www.bepatyciu.lt, www.friends.vaikulinija.lt) lankytojas ar kandidatas į Įstaigos darbuotojus ar savanorius.

Toliau bet koks asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Įstaiga, vadinamas Duomenų subjektu.

2. Duomenų valdytojas ir kontaktinė informacija

Įstaiga yra asmens duomenų, kuriuos tvarkome apie Jus, duomenų valdytojas.

Įstaigos juridinio asmens kodas 300592971, buveinės adresas Pylimo g. 21-5, Vilnius, Lietuvos Respublika, veiklos adresas Algirdo g. 31, Vilnius, Lietuvos Respublika. Įstaiga yra nevyriausybinė organizacija. Duomenys apie Įstaigą kaupiami ir saugojami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

Kontaktinis el. paštas asmens duomenų apsaugos klausimais privatumo-politika@vaikulinija.lt . Jeigu turite klausimų apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, nedvejodami susisiekite su mumis nurodytais kontaktais. Jūsų užklausa bus pateikta mūsų Saugumo pareigūnui, atsakingam už tai, kad Įstaigoje būtų laikomasi asmens duomenų apsaugos taisyklių ir šios Privatumo politikos.

Jeigu Jūs esate vaikas, mes Jums taip pat rekomenduojame esant klausimų dėl Privatumo politikoje pateikiamos informacijos, kreiptis į savo tėvus, globėjus, rūpintojus ar kitą patikimą suaugusįjį, kad padėtų Jums paaiškinti pateikiamą informaciją.

3. Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys yra bet kokia Įstaigos apie Duomenų subjektą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Duomenų subjekto asmens tapatybei tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Duomenų subjekto vardą, pavardę, adresą, kurią apie Duomenų subjektus Įstaiga renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame Duomenų subjekto sutikime ar susitarime su Įstaiga nurodytų tikslų.

Įstaiga tvarkydama asmens duomenis vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu ir kitais, asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

Toliau Jūs galite susipažinti, kaip Įstaiga tvarko Jūsų asmens duomenis: kokius asmens duomenis tvarkome, kokiais tikslais tvarkome, kiek laiko juos saugome ir kokias turite teises. Tai galite padaryti spustelėję Jus dominantį pasirinkimą.

4. Vaikų asmens duomenų, kurie naudojasi mūsų pagalba ir patarimais bei paslaugomis

Mes tvarkome Jūsų duomenis, kai naudojatės mūsų patarimais nemokamu emocinės paramos telefonu 116 111, pokalbiais internetu arba elektroniniais laiškais.

4.1. Tvarkomų asmens duomenų elementai

Priklausomai nuo konkrečių aplinkybių, tvarkomi asmens duomenys gali apimti šiuos asmens duomenų elementus: vardą, pavardę, amžių, IP adresą, adresą, telefono numerį. Visos konsultacijos emocinės paramos telefonu teikiamos anonimiškai, o tai reiškia, kad Įstaigos konsultantai neprašo nurodyti jokių Jūsų asmeninių duomenų, nebent Jūs patys save tyčia arba netyčia identifikuojate. Konkrečiai kalbant, anoniminis konsultavimas reiškia, kad konsultantai negali matyti, pvz. naudotojo telefono numerio, el. pašto adreso ar IP adreso, todėl neturi prieigos prie kitos informacijos, išskyrus tą, kurią Jūs patys pasirenkate pateikti. Tai priklauso nuo Jūsų, kokia informacija dalijatės su mūsų konsultantais.

Be to, kas išdėstyta pirmiau, taip pat galime tvarkyti informaciją apie šeimynines ir socialines aplinkybes bei kitą informaciją, kurią Jūs savo noru tyčia ar netyčia galite atskleisti bendraudami su Įstaigos konsultantais, taip pat tvarkome informaciją apie pagalbą, kurią norite gauti iš Įstaigos.

Jeigu Jūs kreipiatės emocinės paramos telefonu, mes tvarkome šiuo asmens duomenis: statistinę informaciją apie pokalbį.

Jeigu Jūs kreipiatės dėl emocinės paramos per elektroninio pašto dėžutę, mes tvarkome šiuos asmens duomenis: el. pašto adresą, susirašinėjimo turinį, IP adresą.

Kai Jūs dalyvaujate mūsų organizuojamuose konkursuose, tvarkome Jūsų vardą, pavardę, kontaktinius duomenis, mokyklos, kurioje mokotės, pavadinimą, klasę, konkursui pateiktą objektą (pvz., piešinį, plakatą ir pan.).

Siekdami tobulinti savo paslaugas bei vesdami anoniminę statistiką, mes naudojame šiuos Jūsų asmens duomenis: lytį, amžiaus kategoriją, Jūsų kreipimosi priežastį. Kartais aprašant kreipimosi priežastį, galite nurodyti labai konkrečią informaciją (šeimos sudėtį, gyvenamąją vietovę ir pan.), kuri gali netiesiogiai leisti Jus identifikuoti, todėl šiai informacijai taikome asmens duomenų apsaugos reikalavimus.

Jeigu mums reikės rinkti daugiau Jūsų asmens duomenų, nei nurodome šioje Privatumo politikoje, mes Jus apie tai atskirai informuosime duomenų rinkimo metu arba atnaujindami šią Privatumo politiką.

4.2. Kokiais tikslais renkame apie Jus informaciją

Jūsų asmens duomenis mes renkame tik teisėtais tikslais, dažniausiai tam, kad tiesiog galėtume Jums suteikti paslaugas:

a) pagalbą gyvu pokalbiu internetu;

b) registraciją Vaiku linijos diskusijoms forume ir pokalbiams internetu;

c) pagalbą el. laišku.

Taip pat Jūsų asmens duomenis tvarkome Įstaigos konkursų organizavimo, prizo išsiuntimo tikslu, konkursų rezultatų viešinimo tikslu.

Jūsų asmens duomenis tvarkome taip pat ir anoniminės statistikos tikslais bei siekdami tobulinti paslaugas.

Dėmesio! Jūsų pokalbiai emocinės paramos telefonu nėra įrašomi ir saugomi, bet Įstaigos budėjimo koordinatoriai siekiant emocinės paramos kokybės užtikrinimo ir palaikymo turi teisę iš budėjimo koordinatoriaus telefono jų klausyti. Siekiant šio tikslo mes nerenkame jokių Jūsų asmens duomenų. Budėjimo koordinatoriai yra mūsų Įstaigos darbuotojai / savanoriai, jokioms trečiosioms šalims nesudarome galimybės klausytis Jūsų pokalbių su Įstaigos konsultantais.

4.3. Kas mums suteikia teisę rinkti Jūsų asmens duomenis

Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti tik tuomet, jeigu tam turime teisinį pagrindą.

Kai tvarkome Jūsų asmens duomenis tam, kad galėtume Jums suteikti Įstaigos paslaugas, tokį asmens duomenų tvarkymą grindžiame Jūsų sutikimu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas ir (ar) 9 straipsnio 2 dalies a punktas), kurį Jūs bet kada galite atšaukti, parašydami mums el. paštu privatumo-politika@vaikulinija.lt . Jūsų ir Jūsų tėvų , globėjų ar rūpintojų sutikimu grindžiame ir asmens duomenų tvarkymą organizuojant Įstaigos konkursus bei įteikiant prizus. Kai teikiame Jums emocinę paramą elektroniniais laiškais ar gyvais pokalbiais, mes taip pat tvarkome Jūsų IP adresą Įstaigos teisėto intereso – užtikrinti pagalbos el. laiškais ir gyvais pokalbiais internetu prieinamumą interneto svetainėje. Be IP adreso šios paslaugos internetu Jums taptų nepasiekiamos.

Kai tvarkome asmens duomenis anoniminės statistikos tikslais bei siekdami tobulinti paslaugas, mes remiamės mūsų teisėtais interesais – vesti statistiką bei tobulinti mūsų paslaugas. Šiuo atveju, Jūs galite prieštarauti tokiam asmens duomenų tvarkymui ir informacijos apie Jūsų lytį, amžiaus kategoriją, kreipimosi priežastį nepateikti.

Jeigu mes sužinome ir (ar) turime pagrįstos informacijos apie tai, kad nukentėjote nuo nusikalstamos veikos, ir (ar) dėl to Jums gali būti reikalinga pagalba, mes esant Jūsų sutikimui apie tai pranešime policijai ir (ar) Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai ar jos įgaliotam teritoriniam skyriui, tokiu atveju mes Jūsų asmens duomenis atskleisime remdamiesi Jūsų sutikimu.

Klausytis Jūsų telefoninių pokalbių emocinės paramos telefonu mūsų Įstaigos budėjimo koordinatoriai gali tik esant Jūsų sutikimui. Jeigu Jūs nenorite su tuo sutikti, Jūs turite teisę į mus kreiptis dėl emocinės paramos kitais būdais – tiek el. paštu, tiek per internetinius pokalbius mūsų internetinėje svetainėje www.vaikulinija.lt.

4.4. Iš ko mes renkame Jūsų asmens duomenis

Jūsų asmens duomenis renkame tiesiogiai iš Jūsų arba iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, kai Jūs dalyvaujate Įstaigos organizuojamuose konkursuose, Jūsų asmens duomenis gali pateikti Jūsų mokytojai.

4.5. Kam mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis

Mes Jūsų asmens duomenų paprastai niekam neatskleidžiame, bet savo veikloje esame pasitelkę pagalbininkus, kurie mums padeda vykdyti tam tikras veiklas ir turi galimybę prieiti ir prie Įstaigos tvarkomų Jūsų asmens duomenų, šie pagalbininkai yra mūsų pasitelkti Duomenų tvarkytojai: Basechat (įsikūrusi Danijoje), UAB StarPrus, UAB „Interento vizija“, Microsoft. Juos pasirinkdami mes įsitikiname jų gebėjimu užtikrinti mūsų tvarkomų asmens duomenų saugumą ir konfidencialumą, juos sutartimis įpareigojame veikti tik pagal mūsų nurodymus ir mūsų vardu, neleidžiame Jūsų asmens duomenų tvarkyti jokiais kitais mūsų nenurodytais tikslais.

Tai atvejais, kai Įstaigai teikiant Jums emocinę paramą paaiškėja, jog kyla Jums pavojus dėl išnaudojimo ar patiriamo smurto ir yra būtina papildoma pagalba, skambutis nukreipiamas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai tiesiogiai ar perduodama informacija apie jį, esant Jūsų sutikimui. Jeigu mums paaiškės, kad turite rimtų savižudybės ketinimų, kyla pavojus Jūsų sveikatai ir/ar gyvybei, mes galime Jums sutikus Jus sujungti su Bendruoju pagalbos centru ir padėti iškviesti reikalingą pagalbą. Jeigu Įstaigos darbuotojui ar konsultantui lankantis ugdymo įstaigoje atskleisite suicidinius ketinimus, mes nedelsiant pranešime ugdymo įstaigos administracijai.

4.6. Duomenų perdavimas trečiąsias šalis

Jūsų asmens duomenis perduosime gavėjams už Europos Sąjungos ir Europos Ekonominės Erdvės valstybių narių ribų, tik tiek, kiek tai susiję su Microsoft naudojimu paslaugų naudojimu, kai tvarkome Jūsų asmens duomenis Vaikų linijos konkursų organizavimo, prizo išsiuntimo, tikslu. Tai mūsų pasitelktas duomenų tvarkytojas, kurio būstinė yra Jungtinėse Amerikos Valstijose, dėl kurios Europos Komisija nėra priėmusi sprendimo dėl tinkamumo. Galime jus informuoti, kad, siekdami užtikrinti Jūsų asmens duomenų apsaugą, kaip perdavimo pagrindą taikome Europos Komisijos standartines taisykles. Jas galite gauti į mus pasikreipę el. paštu [ ].

Kai tvarkome Jūsų asmens duomenis, Jums bendraujant su mumis gyvais pokalbiais internetu, Jūsų asmens duomenys perduodami į trečiąsias valstybes (Jungtines Amerikos Valstijas), atsižvelgiant į mūsų duomenų tvarkytojo Basechat pasitelktus pagalbinius duomenų tvarkytojus – Amazon Web Services, Inc. ir Google I nc. Galime jus informuoti, kad, siekdami užtikrinti Jūsų asmens duomenų apsaugą, kaip perdavimo pagrindą taikome Europos Komisijos standartines taisykles. Jas galite gauti į mus pasikreipę el. paštu [ ].

Viešindami Įstaigos organizuotų vaikų konkursų rezultatus, mes naudojamės taip pat socialiniais tinklais facebook bei youtube. Europos Sąjungos gyventojų duomenis, paskelbtus Facebook socialiniame tinkle, tvarko duomenų valdytojas „Meta Platforms Ireland Limited“ (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland). Su šio socialinio tinklo privatumo politika galite susipažinti šiuo adresu: https://lt-lt.facebook.com/privacy/explanation/. Europos Sąjungos gyventojų asmens duomenis, paskelbtus Youtube socialiniame tinkle, tvarko duomenų valdytojas „Google Ireland Limited“ (Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin, Ireland). Su šio socialinio tinklo privatumo politika galite susipažinti šiuo adresu.

4.7. Asmens duomenų saugojimas ir ištrynimas

Visi Jūsų kreipimaisi į Įstaigą emocinės paramos telefonu yra anoniminiai arba pseudoniminiai, tai yra mes neprašome Jūsų pateikti Jus identifikuojančių asmens duomenų, nebent Jūs patys tyčia ar netyčia juos atskleidžiate pokalbio metu.

Kai Jūs kreipiatės pagalbos per internetinius gyvus pokalbius mes Jūsų asmens duomenis (pokalbio turinį ir IP adresą) saugome 6 mėn.

Asmens duomenis, tvarkomus registracijos Vaiku linijos diskusijoms forume ir pokalbiams internetu mes saugome 1 m. nuo paskutinio prisijungimo prie paskyros interneto svetainėje.

Asmens duomenis, kuriuos tvarkome teikiant pagalbą el. paštu mes saugome 1 m. nuo paskutinio prisijungimo prie paskyros interneto svetainėje (atsižvelgiant į tai, kad pagalba el. laiškais yra neatsiejama nuo registracijos svetainėje).

Asmens duomenų tvarkomų Įstaigos konkursų organizavimo, prizo išsiuntimo tikslu saugojimo terminas – nelaimėjusių konkurso vaikų ir su jais susijusių asmenų duomenys saugomi iki konkurso rezultatų paskelbimo ir per 3 darbo dienas yra sunaikinami. Laimėjusių konkursą vaikų asmens duomenys saugomi ir viešinami neribotai, iki yra atšaukiamas tokiam tvarkymui duotas sutikimas.

Anoniminės statistikos tikslais bei siekdami tobulinti paslaugas duomenis saugome neribotai, atsižvelgiant į tai, kad iš esmės tvarkoma anoniminė informacija, ir tik išimtiniais atvejais gali pasitaikyti atvejų, kai informacija galės būti laikoma asmeniniais duomenimis.

4.8. Jūsų duomenų subjekto teisės

Jūsų teisių apimtis paprastai priklausys nuo to, kokia mūsų pagalba naudojotės. Jeigu Jūs tik kreipėtės į mus pagalbos telefonu, tikėtina Jūs teisių turėsite mažiau, atsižvelgiant į tai, jog tvarkoma informacija apie šį Jūsų skambutį bus anoniminė ir mes negalėsime Jūsų identifikuoti, todėl, pavyzdžiui, nebus galimybės ištrinti Jūsų asmens duomenų, įgyvendinti Jūsų teisės susipažinti su Jūsų asmens duomenimis. Paprastai Jūs turėsite teisę būti informuoti apie tai kaip Įstaiga tvarko asmens duomenis, kurią iš esmės įgyvendiname šia Politika, visgi bet kokiu atveju visuomet, esant klausimų, Jūs turite teisę kreiptis į mus el. paštu privatumo-politika@vaikulinija.lt .

Kai mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kurių mes galime Jus tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai identifikuoti, Jūs turėsite teises nurodytas šios Privatumo politikos [ ] dalyje.

Dėl savo teisių įgyvendinimo Jūs turit teisę kreiptis savo vardu. Mes laikome, kad Jūs tokią teisę turite, jeigu esate sulaukę 14 m. amžiaus, kitu atveju mes atskirai įvertinsime, ar Jūsų teisių įgyvendinimas be tėvų ar globėjų, rūpintojų žinios neprieštaraus Jūsų interesams. Jūs taip pat turite teisę įgyvendinti savo teises per atstovą – vieną iš tėvų ar globėjų, rūpintoje, kitą suaugusįjį asmenį ar advokatą.

5. Asmens duomenų tvarkymas organizuojant Įstaigos konkursus

Įstaiga kartas nuo karto organizuoja vaikams skirtus konkursus ir tuo tikslu tvarko ne tik vaikų asmens duomenis (žr. Privatumo politikos 4 dalį), bet taip pat ir Jūsų, vaikų tėvų, globėjų ar rūpintojų bei vaiko mokyklos atstovo asmens duomenis. Jūsų, kaip vaikų tėvų, globėjų ar rūpintojų asmens duomenis tvarkome tik tiek, kiek jie yra reikalingi Jūsų vaiko asmens duomenų tvarkymo teisėtumui užtikrinti, t. y. gauti Jūsų sutikimą tvarkyti vaiko asmens duomenis. Jūsų, kaip vaiko mokyklos atstovo, asmens duomenis surenkame tik tiek, kiek Jūsų atstovaujate ir padedate vaikui dalyvauti mūsų organizuojamame konkurse.

5.1. Tvarkomi asmens duomenų elementai

Tvarkome Jūsų, kaip vaiko tėvo, globėjo ar rūpintojo asmens duomenis: vardas, pavardė, duotas sutikimas, data, parašas.

Jeigu Jūs esate vaiko mokyklos atstovas, mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, darbovietė, pareigos, kontaktiniai duomenys.

5.2. Kokiais tikslais tvarkome asmens duomenis

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis Įstaigos konkursų organizavimo tikslu.

5.3. Kas suteikia teisę rinkti Jūsų asmens duomenis

Jūsų asmens duomenis tvarkome Jūsų sutikimu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas).

5.4. Iš ko renkame Jūsų asmens duomenis

Jūsų asmens duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų arba iš vaiko mokyklos.

5.5. Kam galime atskleisti Jūsų asmens duomenis

Jūsų asmens duomenys nebus niekam teikiami, išskyrus mūsų pasitelktą duomenų tvarkytoją Microsoft.

5.6. Duomenų perdavimas į trečiąsias valstybes

Jūsų asmens duomenis perduosime gavėjams už Europos Sąjungos ir Europos Ekonominės Erdvės valstybių narių ribų, tik tiek, kiek tai susiję su Microsoft naudojimu paslaugų naudojimu, kai tvarkome Jūsų asmens duomenis Vaikų linijos konkursų organizavimo, prizo išsiuntimo, tikslu. Tai mūsų pasitelktas duomenų tvarkytojas, kurio būstinė yra Jungtinėse Amerikos Valstijose, dėl kurios Europos Komisija nėra priėmusi sprendimo dėl tinkamumo. Galime jus informuoti, kad, siekdami užtikrinti Jūsų asmens duomenų apsaugą, kaip perdavimo pagrindą taikome Europos Komisijos standartines taisykles. Jas galite gauti į mus pasikreipę el. paštu privatumo-politika@vaikulinija.lt .

5.7. Asmens duomenų saugojimas ir ištrynimas

Kai tvarkome Jūsų, kaip vaiko tėvų, globėjų ar rūpintojų asmens duomenis, juos saugosime tik Įstaigos teisėtų interesų gynimo tikslu, kad galėtume įrodyti, jog esame gavę Jūsų, kaip vaiko tėvų, globėjų, rūpintojų, reikiamus sutikimus.

Kai tvarkome Jūsų, kaip vaiko mokytojo asmens duomenis, juos saugosime tiek, kiek saugosime vaikų asmens duomenis, kaip nurodyta šios Privatumo politikos 4.7 punkte.

6. Paramos davėjų asmens duomenų tvarkymas

Mes esame Įstaiga, užsiimanti veiklavisuomenei naudingiems tikslams. Jūs turite teisę nuspręsti mus paremti ir suteikti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme nustatyta tvarka. Tais atvejais, kai parama nėra suteikta anonimiškai, mes tvarkome paramos davėjų asmens duomenis.

6.1. Tvarkomi asmens duomenų elementai

Mes tvarkome šiuos paramos davėjų asmens duomenis – vardas, pavardė, elektroninis paštas, IP adresas, paramos dydis.

6.2. Kokiu tikslu tvarkysime Jūsų asmens duomenis

Jūsų asmens duomenis mes tvarkysime vieninteliu tikslu – paramai apskaityti.

6.3. Kas suteikia mums teisę rinkti Jūsų asmens duomenis

Jūsų asmens duomenis tvarkome vykdydami teisinę prievolę, numatytą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje, taigi remiamės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktu.

6.4. Iš ko renkame Jūsų asmens duomenis

Jūsų asmens duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų, kai duomenis pateikiate suteikdami mums paramą.

6.5. Kam galime atskleisti Jūsų asmens duomenis

Savo veikloje esame pasitelkę pagalbininkus, kurie mums padeda vykdyti tam tikras veiklas ir turi galimybę prieiti ir prie Įstaigos tvarkomų Jūsų asmens duomenų, šie pagalbininkai yra mūsų pasitelkti Duomenų tvarkytojai: buhalterines paslaugas teikiantis fizinis asmuo, UAB „Interento vizija“. Juos pasirinkdami mes įsitikiname jų gebėjimu užtikrinti mūsų tvarkomų asmens duomenų saugumą ir konfidencialumą, juos sutartimis įpareigojame veikti tik pagal mūsų nurodymus ir mūsų vardu, neleidžiame Jūsų asmens duomenų tvarkyti jokiais kitais mūsų nenurodytais tikslais.

Apie paramos davėjus informaciją atskleisti privalome Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Šį atskleidimą mes grindžiame teisine prievole, numatyta Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje, taigi remiamės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktu.

6.6. Duomenų perdavimas į trečiąsias valstybes

Jūsų asmens duomenų į trečiąsias valstybes neperduodame.

6.7. Asmens duomenų saugojimas ir ištrynimas

Jūsų asmens duomenis saugosime tik tiek, kiek turime saugoti buhalterinius dokumentus, o po to saugiai juos sunaikinsime.

7. Lektorių asmens duomenų tvarkymas

Nuolat rūpinamės savo personalo (darbuotojų ir savanorių) kvalifikacijos kėlimu bei organizuojame įvairius mokymus. Tais atvejais, kai Jūs, kaip lektorius, mums leisite, Jūsų mokymų įrašą, skaidres naudosime ir tolimesnėje veikloje vidaus mokymų tikslais.

7.1. Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkysime

Mes tvarkysime Jūsų vardą, pavardę, atvaizdą, mokymų video įrašą.

7.2. Kokiais tikslais renkame Jūsų asmens duomenis

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tik vidaus mokymų organizavimo tikslu.

7.3. Kas suteikia teisę mums tvarkyti Jūsų asmens duomenis

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tik su Jūsų sutikimu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas).

7.4. Iš ko renkame Jūsų asmens duomenis

Tik tiesiogiai iš Jūsų.

7.5. Kam galime atskleisti Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenų niekam, išskyrus mūsų pasitelktus duomenų tvarkytojus (UAB „Interneto vizija”, UAB Rakrėjus” (UAB „Interneto vizija” pasitelktas subtvarkytojas) neatskleisime. Pasirinkdami duomenų tvarkytojus, mes įsitikiname jų gebėjimu užtikrinti mūsų tvarkomų asmens duomenų saugumą ir konfidencialumą, juos sutartimis įpareigojame veikti tik pagal mūsų nurodymus ir mūsų vardu, neleidžiame Jūsų asmens duomenų tvarkyti jokiais kitais mūsų nenurodytais tikslais.

7.6. Duomenų perdavimas į trečiąsias valstybes

Jūsų asmens duomenų į trečiąsias valstybes neperduodame.

7.7. Asmens duomenų saugojimas ir ištrynimas

Jūsų asmens duomenis saugosime tiek, kiek susitarsime dėl Jūsų mokymų naudojimo.

8. Įstaigos renginių organizavimas

Organizuodami įvairius renginius, mes Jus galime pakviesti į renginius, tam kad tai galėtume padaryti, mes tvarkysime Jūsų (partnerių, valstybės institucijų atstovų, Lietuvos Respublikos Seimo narių) asmens duomenis.

8.1. Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkysime

Jeigu Jūs esate mūsų partneris, mes tvarkysime šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą ar kitus mums Jūsų pateiktus kontaktus.

Jeigu Jūs esate valdžios institucijų atstovas ar Lietuvos Respublikos Seimo narys, mes tvarkysime šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, pareigas, viešai paskelbtą el. pašto adresą.

8.2. Kokiais tikslais renkame Jūsų asmens duomenis

Jūsų asmens duomenis tvarkysime Įstaigos renginių organizavimo ir kvietimų išsiuntimo tikslu.

8.3. Kas suteikia teisę mums tvarkyti Jūsų asmens duomenis

Jūsų asmens duomenis bus tvarkomi tik Įstaigos teisėtu interesu – didinti sprendimų priėmėjų ir partnerių įsitraukimą vykdant Įstaigos misiją per renginių organizavimą (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Atsižvelgiant į tai, Jūs turite teisę tokiam tvarkymui bet kada paprieštarauti ir mes nebetvarkysime nurodytų Jūsų asmens duomenų.

8.4. Iš ko renkame Jūsų asmens duomenis

Jeigu Jūs esate mūsų partneris, Jūsų duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų. Jeigu Jūs esate valdžios institucijų atstovas ar Lietuvos Respublikos Seimo narys, duomenis surenkame iš Jūsų atstovaujamos institucijos ar atitinkamai Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos interneto svetainių.

8.5. Kam galime atskleisti Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenų niekam, išskyrus mūsų pasitelktus duomenų tvarkytojus (Microsoft, UAB StarPrus) neatskleisime. Pasirinkdami duomenų tvarkytojus, mes įsitikiname jų gebėjimu užtikrinti mūsų tvarkomų asmens duomenų saugumą ir konfidencialumą, juos sutartimis įpareigojame veikti tik pagal mūsų nurodymus ir mūsų vardu, neleidžiame Jūsų asmens duomenų tvarkyti jokiais kitais mūsų nenurodytais tikslais.

8.6. Duomenų perdavimas į trečiąsias valstybes

Jūsų asmens duomenis perduosime gavėjams už Europos Sąjungos ir Europos Ekonominės Erdvės valstybių narių ribų, tik tiek, kiek tai susiję su Microsoft naudojimu paslaugų naudojimu, kai tvarkome Jūsų asmens duomenis kvietimų į renginį išsiuntimo tikslu. Tai mūsų pasitelktas duomenų tvarkytojas, kurio būstinė yra Jungtinėse Amerikos Valstijose, dėl kurios Europos Komisija nėra priėmusi sprendimo dėl tinkamumo. Galime Jus informuoti, kad, siekdami užtikrinti Jūsų asmens duomenų apsaugą, kaip perdavimo pagrindą taikome Europos Komisijos standartines taisykles. Jas galite gauti į mus pasikreipę el. paštu privatumo-politika@vaikulinija.lt.

8.7. Asmens duomenų saugojimas ir ištrynimas

Jūsų asmens duomenis saugosime kol esate Įstaigos partneriu, valstybės institucijų atstovu, LR Seimo nariu arba iki kol neišreikšite prieštaravimo, o po to saugiai sunaikinsime.

9. Sutarčių su paramos tiekėjais/ paslaugų tiekėjais juridiniais asmenimis sudarymas ir vykdymas

Jeigu Jūs esate paramos tiekėjų/ paslaugų teikėjų juridinių asmenų su kuriais Įstaiga sudaro sutartis, atstovas, mes tvarkysime Jūsų duomenis siekiant sudaryti ir vykdyti tokias sutartis.

9.1. Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkysime

Mes tvarkysime Jūsų vardą, pavardę, pareigas, parašą, atstovavimo pagrindą, el. pašto adresą, telefono numerį, susirašinėjimo turinį; kitus duomenis, kurie gali kisti atsižvelgiant į Jūsų atstovaujamo juridinio asmens turimą standartinę paslaugų teikimo sutartį.

9.2. Kokiais tikslais renkame Jūsų asmens duomenis

Jūsų asmens duomenis tvarkysimesutarčių su Jūsų atstovaujamais paramos tiekėjais/ paslaugų tiekėjais juridiniais asmenimis sudarymo ir vykdymo tikslu.

Taip pat atsižvelgiant į tai, kad teisės aktai įpareigoja saugoti sutartis tam tikrą terminą, nustatytą Bendrojoje dokumentų saugojimo rodyklėje, pavirtintoje patvirtintos Lietuvos Respublikos archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100, mes Jūsų asmens duomenis tvarkysime ir archyvavimo tikslu.

9.3. Kas suteikia teisę mums tvarkyti Jūsų asmens duomenis

Jūsų asmens duomenis bus tvarkomi tik Įstaigos teisėtu interesu – Įstaigos interesu sudaryti ir vykdyti paslaugų sutartis (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Atsižvelgiant į tai, Jūs turite teisę tokiam tvarkymui bet kada paprieštarauti ir mes nebetvarkysime nurodytų Jūsų asmens duomenų.

9.4. Iš ko renkame Jūsų asmens duomenis

Asmens duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų.

9.5. Kam galime atskleisti Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenų niekam, išskyrus mūsų pasitelktus duomenų tvarkytojus (buhalterines paslaugas teikiančiam fiziniam asmeniui, Microsoft, UAB StarPrus) neatskleisime. Pasirinkdami duomenų tvarkytojus, mes įsitikiname jų gebėjimu užtikrinti mūsų tvarkomų asmens duomenų saugumą ir konfidencialumą, juos sutartimis įpareigojame veikti tik pagal mūsų nurodymus ir mūsų vardu, neleidžiame Jūsų asmens duomenų tvarkyti jokiais kitais mūsų nenurodytais tikslais.

9.6. Duomenų perdavimas į trečiąsias valstybes

Jūsų asmens duomenis perduosime gavėjams už Europos Sąjungos ir Europos Ekonominės Erdvės valstybių narių ribų, tik tiek, kiek tai susiję su Microsoft naudojimu paslaugų naudojimu. Tai mūsų pasitelktas duomenų tvarkytojas, kurio būstinė yra Jungtinėse Amerikos Valstijose, dėl kurios Europos Komisija nėra priėmusi sprendimo dėl tinkamumo. Galime Jus informuoti, kad, siekdami užtikrinti Jūsų asmens duomenų apsaugą, kaip perdavimo pagrindą taikome Europos Komisijos standartines taisykles. Jas galite gauti į mus pasikreipę el. paštu privatumo-politika@vaikulinija.lt.

9.7. Asmens duomenų saugojimas ir ištrynimas

Sutarčių su Jūsų atstovaujamais paramos tiekėjais/ paslaugų tiekėjais juridiniais asmenimis sudarymo ir vykdymo tikslu tvarkysime tik šių sutarčių galiojimo laikotarpiu.

Archyvavimo tikslu Jūsų asmens duomenis saugosime 10 m. nuo sutarties pabaigos, o po to saugiai sunaikinsime.

10. Kandidatų į darbuotojus ir savanorius atranka

10.1. Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkysime

Mes renkame ir tvarkome Jūsų, kaip kandidato į darbuotojus, šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę, darbovietę, elektroninio pašto adresą, gimimo datą, adresą, išsilavinimą, telefono numerį, pageidaujamą darbą, gyvenimo aprašymo gavimo datą, asmenines savybes, darbo patirtį: paskutinę darbovietę, darbo stažą darbovietėje, užimtas pareigas, kitą darbo patirtį, užsienio kalbų mokėjimą: kalba, skaitymo, rašymo, kalbėjimo lygiai; gebėjimą dirbti kompiuterio programomis, kitą gyvenimo aprašyme, rekomendacijoje ir (ar) motyvaciniame laiške pateikiamą informaciją; pageidaujamą atlyginimą, požymį apie tai, ar esate teistas už nusikaltimus numatytus Vaiko teisių pagrindų įstatyme.

Mes renkame ir tvarkome Jūsų, kaip kandidato į savanorius, šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę, el. paštą, telefono Nr., gimimo datą, informaciją apie tai, kuo užsiimate kandidatavimo į savanorius metu, informaciją apie studijas ir specialybę, darbovietę ir užimamos pareigas, miestą, kuriame pageidaujama savanoriauti, motyvaciją savanoriauti, informaciją apie tai iš kur sužinojote apie Įstaigos savanorių paiešką, bei Jūsų pastabas, požymį apie tai, ar esate teistas už nusikaltimus numatytus Vaiko teisių pagrindų įstatyme.

10.2. Kokiais tikslais renkame Jūsų asmens duomenis

.Jūsų asmens duomenis tvarkome siekiant vykdyti darbuotojų / savanorių atrankas.

10.3. Kas suteikia teisę mums tvarkyti Jūsų asmens duomenis

Jūsų asmens duomenų tvarkome su Jūsų sutikimu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas), išskyrus požymį apie Jūsų teistumą, kuriuos tvarkome vykdydami teisinė prievolę numatytą Vaiko teisių pagrindų įstatymo 30 straipsnio 4 dalyje (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktas).

10.4. Iš ko renkame Jūsų asmens duomenis

Asmens duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų.

10.5. Kam galime atskleisti Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenų niekam, išskyrus mūsų pasitelktus duomenų tvarkytojus (Microsoft, UAB StarPrus) neatskleisime. Pasirinkdami duomenų tvarkytojus, mes įsitikiname jų gebėjimu užtikrinti mūsų tvarkomų asmens duomenų saugumą ir konfidencialumą, juos sutartimis įpareigojame veikti tik pagal mūsų nurodymus ir mūsų vardu, neleidžiame Jūsų asmens duomenų tvarkyti jokiais kitais mūsų nenurodytais tikslais.

10.6. Duomenų perdavimas į trečiąsias valstybes

Jūsų asmens duomenis perduosime gavėjams už Europos Sąjungos ir Europos Ekonominės Erdvės valstybių narių ribų, tik tiek, kiek tai susiję su Microsoft naudojimu paslaugų naudojimu. Tai mūsų pasitelktas duomenų tvarkytojas, kurio būstinė yra Jungtinėse Amerikos Valstijose, dėl kurios Europos Komisija nėra priėmusi sprendimo dėl tinkamumo. Galime Jus informuoti, kad, siekdami užtikrinti Jūsų asmens duomenų apsaugą, kaip perdavimo pagrindą taikome Europos Komisijos standartines taisykles. Jas galite gauti į mus pasikreipę el. paštu privatumo-politika@vaikulinija.lt.

10.7. Asmens duomenų saugojimas ir ištrynimas

Pasibaigus šiai darbuotojo/ savanorio atrankai, Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti ir/ar sunaikinti per 3 darbo dienas po sutarties su atrinktu kandidatu pasirašymo arba sprendimo baigti atranką priėmimo.

11. Tiesioginė rinkodara

Asmenims, sulaukusiems 14 metų, ir išreiškusiems savo sutikimą elektroninio ryšio priemonėmis (el. paštu) siųsime naujienlaiškius.

Tiesioginės rinkodaros tikslu Įstaiga tvarkys tokius Jūsų asmens duomenis: elektroninio pašto adresą (privalomi duomenys, be kurių negalėsime Jums siųsti tiesioginės rinkodaros parnešimų). Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi tol, kol neišreikšite prieštaravimo Jūsų asmens duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslu.

Jūs turite teisę paprieštarauti arba bet kada atsisakyti (atšaukti sutikimą) gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdami su mumis 2 skyriuje nurodytu el. paštu.

12. Teisėtų interesų gynimas

Įstaiga savo teisėto intereso pagrindu apginti savo teises, įskaitant civilinių ginčų atveju, tvarko byloje dalyvaujančių asmenų ar jų darbuotojų vardus, pavardes, asmens kodus, bylos aplinkybes, kitą su byla susijusią informaciją, viešai esančią informaciją. Duomenys gali būti perduodami teisėsaugos institucijoms, advokatams ar antstoliams, vykdantiems išieškojimą. Duomenys sunaikinami praėjus 1 metams po galutinio bylos išsprendimo ir Įstaigos reikalavimų visiško patenkinimo (jei reikalavimai patenkinti).

13. Susisiekite su mumis

Yra keletas būdų, kaip galite susisiekti su Įstaiga: telefonu, el. paštu ar siųsdami laišką Įstaigos veiklos adresu. Visus pranešimus priimame, peržiūrime ir atsakymus pateikiame patys. Jei susisieksite su mumis mes galime tvarkyti Jūsų mums nurodytus duomenis, t. y. el. pašto adresas, vardas, pavardė (jei nurodyti), išsiųstų ir gautų pranešimų data, laikas, gavėjas, siuntėjas (kai pranešimas yra adresuotas Jums), turinys.

Tokie duomenys bus tvarkomi siekiant atsakyti į Jums rūpimus klausimus. Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, su Jumis nebus įmanoma susisiekti.

Susirašinėjimas saugomas 1 metus nuo žinutės gavimo, išskyrus informaciją, kurios saugojimui Privatumo politikoje ar teisės aktuose nustatyti kiti terminai.

Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams administruoti ir valdyti. Įsipareigojame be aiškaus Jūsų sutikimo nenaudoti Jūsų asmens duomenų jokiuose leidiniuose taip, kad būtų įmanoma nustatyti Jūsų asmens tapatybę.

Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, el. paštu arba telefonu. Prašome pranešti mums apie Jūsų asmens duomenų pasikeitimus.

14. Slapukų naudojimas

Mūsų interneto svetainėje naudojami slapukai. Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų Interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti Interneto svetainę.

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

Mes galime naudoti toliau apibūdintas slapukų rūšis, tačiau detalų ir aktualų naudojamų slapukų sąrašą rasite ČIA[ ].

Absoliučiai būtini slapukai.

Šie slapukai yra būtini tam, kad mūsų svetainė galėtų veikti. Tokių slapukų naudojimo pagrindas yra Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 73 straipsnio 4 dalis. Šie slapukai yra būtini svetainės veikimui ir mūsų sistemose negali būti išjungti. Dažniausiai jie naudojami kaip atsakas tam, ką Jūs darote svetainėje, pavyzdžiui, pradedate naršyti ar pasirenkate savo privatumo nustatymus. Šie slapukai nesaugo jokios Jus galinčios identifikuoti asmeninės informacijos ir jie yra ištrinami vos tik išjungiate svetainę.

Analitiniai ir (arba) veiksmingumo slapukai.

Šie slapukai leidžia mums skaičiuoti apsilankymų svetainėje skaičių ir stebėti svetainės lankytojų srautus tam, kad galėtume pagerinti svetainės veikimą. Jie leidžia mums žinoti, kurie svetainės puslapiai yra labiausiai ar mažiausiai lankomi ir stebėti, kaip lankytojai naršo svetainėje. Šiam tikslui naudojame „Google Analytics“. Surinkti duomenys nėra prieinami jokiai kitai šaliai. Slapukais surinkta informacija yra anoniminė, ja nesiekiama Jus identifikuoti ar daryti įtaką Jūsų naršymo patirčiai kol lankotės svetainėje. Jeigu nesutiksite su šių slapukų naudojimu, nebūsite fiksuojamas apsilankymų statistikoje. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

Komerciniai slapukai.

Šie slapukai, naudojami mūsų ir trečiųjų šalių, yra skirti siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą reklaminę informaciją, kuri galėtų jus sudominti. Mes naudojame slapukus, kurie renka duomenis apie Jūsų naršymo istoriją ir nustato Jūsų domėjimosi sritis, kad galėtume parodyti Jums aktualią rinkodaros informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

15. Socialinės žiniasklaidos priemonės

Informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Mūsų Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse (toliau –Socialinės paskyros). Šiuo metu administruojame šias Socialinę paskyras: https://www.facebook.com/vaikulinija/, https://www.facebook.com/bepatyciu ir Vaikų linijos paskyrą Youtube platformoje.

Socialinėje paskyroje esančią informaciją tvarkome paskyrų administravimo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu. Socialinėje paskyroje esančios informacijos atskirai nesaugome (kai duomenys tvarkomi Socialinės paskyros administravimo tikslu, tačiau duomenys gali būti išsisaugomi, jei juos reikia tvarkyti kitu, pavyzdžiui, teisių gynimo, tikslu).

Jums apsilankius Socialinėje paskyroje, socialinio tinklo administratorius į Jūsų įrenginį įrašo slapukus, kurie renka asmens duomenis. Slapukai yra įrašomi tiek tuo atveju, jei esate registruotas socialinių tinklų vartotojas, tiek ir tuo atveju, jei neturite paskyros atitinkamame socialiniame tinkle. Mes prie surinktų Jūsų asmens duomenų prieigos neturime ir iš socialinio tinklų administratoriaus galime gauti tik statistinę informaciją apie Socialinės paskyros lankomumą.

Rekomenduojame perskaityti trečiosios šalies privatumo pranešimą ir tiesiogiai susisiekti su paslaugos teikėju, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

Socialinės žiniasklaidos tinklų (Facebook) duomenų valdytojai yra įsisteigęs trečiojoje valstybėje, dėl kurios Europos Komisija nėra priėmusi sprendimo dėl tinkamumo.

Europos Sąjungos gyventojų duomenis, paskelbtus Facebook socialiniame tinkle, tvarko duomenų valdytojas „Meta Platforms Ireland Limited“ (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland). Informaciją apie tai, kaip galite pasinaudoti savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis galite sužinoti šiuo adresu: https://lt-lt.facebook.com/privacy/explanation/. Turėdami nusiskundimų dėl „Meta Platforms Ireland Limited“ veiksmų tvarkant Jūsų asmens duomenis ar įgyvendinant (neįgyvendinant) Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises, turite teisę pateikti skundą vadovaujančiai „Meta Platforms Ireland Limited“ priežiūros institucijai – Airijos duomenų apsaugos komisijai arba Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Europos Sąjungos gyventojų asmens duomenis, paskelbtus Youtube socialiniame tinkle, tvarko duomenų valdytojas „Google Ireland Limited“ (Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin, Ireland). Informaciją apie tai, kaip galite pasinaudoti savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis galima sužinoti šiuo adresu: https://policies.google.com/privacy?hl=lt&fg=1. Turėdami nusiskundimų dėl „Google Ireland Limited“ veiksmų tvarkant Jūsų asmens duomenis ar įgyvendinant (neįgyvendinant) Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises, turite teisę pateikti skundą vadovaujančiai „Google Ireland Limited“ priežiūros institucijai – Airijos duomenų apsaugos komisijai arba Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

16. Duomenų gavimas ir atskleidimas

Duomenų gavėjus mes Jums nurodėme prie kiekvieno iš asmens duomenų tvarkymo tikslų.

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus jei tai turime padaryti pagal įstatymą.

Išskyrus šioje Privatumo politikoje numatytus atvejus, mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims.

Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei pageidaujate būti informuoti apie Jūsų asmens duomenų gavėjų pokyčius, prašome apie tai mums pranešti šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu, laiško tekste nurodant „Pageidauju gauti informaciją apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimą, vardas, pavardė“. Mes taip pat įsipareigojame įvykus pasikeitimams, atnaujinti šią Privatumo politiką.

17. Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

18. Jūsų teisės

Šiame skyriuje pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises, prašome susipažinti su mūsų Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvark[A8] a ar susisiekti su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu. Šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu Jūs taip pat galite kreiptis siekdami įgyvendinti savo teises.

Įstaiga nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju mes Jus per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. Įstaiga atsisakys įgyvendinti Jūsų teises tik teisės aktų numatytais atvejais.

19. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu, patvirtinkite savo asmens tapatybę; ir teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.

19.1. Teisė atšaukti sutikimą

Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu grįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

19.2. Papildomos teisės

Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos.

(a) Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.

(b) Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 17 straipsnyje numatytais atvejais.

(c) Jūs turite teisę prašyti mūsų apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:

laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;
kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;
kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;
laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.
(d) Jūs turite teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir, kuriuos iš Jūsų gavome susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją Jums ar Jūsų pasirinktam duomenų valdytojui.

(e) Jūs turite teisę Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 21 straipsnyje nustatyta tvarka nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis. Jūs turite teisę nesutikti, kai Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu (prie kiekvieno aukščiau nurodyto duomenų tvarkymo tikslo nurodyta kokiu pagrindu duomenys yra tvarkomi) arba tiesioginės rinkodaros tikslu.

19.3. Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos

Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai sunku. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis.

20. Nusiskundimai

Jei manote, kad Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu. Mes užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.

Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai: https://vdai.lrv.lt/.

21. Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už savo pateikiamų duomenų konfidencialumą taip pat už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti el. paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

22. Privatumo politikos pakeitimai

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Įsipareigojame atnaujintą Privatumo politiką paskelbti.

Start Typing
116 111